Welkom bij Audio Vlaardingen!

Ga direct naar hoofd-inhoud »

Privacyverklaring

Privacy statement
Audio Vlaardingen, gevestigd aan de Mercuriusstraat 45, 3133 EM te Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Audio Vlaardingen, onderdeel van Ocean Entertainment
Mercuriusstraat 45
3133 EM Vlaardingen
T: +31 10 4602547
https://www.audiovlaardingen.nl
Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot gegevensbescherming kun je contact opnemen via:
privacy@oceanentertainment.nl

Websites die onder deze privacyverklaring vallen
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de omgang met gegevens van websites die verwijzen naar deze Privacyverklaring:
http://www.oceanentertainment.nl
https://www.audiovlaardingen.nl
http://www.attracties.nu
http://www.pvm.nl
http://www.pietvanmarion.nl
http://www.weddingdisco.nl
http://www.schuimparty.net
http://www.ultimateschooltour.nl
(samen genoemd “Ocean Entertainment websites” of “Websites van het bedrijf” of “onze websites”).
De websites van het bedrijf kunnen links naar andere websites bevatten. De wijze waarop informatie wordt verwerkt of de inhoud van dergelijke andere websites valt onder de privacyverklaringen van deze andere websites. Ocean Entertainment adviseert je kennis te nemen van de privacyverklaringen van andere websites voor een goed begrip van hun omgang met gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ocean Entertainment verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat je een offerte of brochure opvraagt, je een nieuwsbrief wilt ontvangen of een overeenkomst met ons sluit.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken, afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites of van ons bedrijf gebruikt:
- Voor- en achternaam
- Klantnummer(s)
- Bedrijfsgegevens
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer / Fax
- E-mailadres en website
- Financiële gegevens (IBAN, offertes, facturen)
- Sollicitantgegevens (bijvoorbeeld CV)
- Gebruikersnaam van onze dienst
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel oponze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch)
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
Websitebezoekers jonger dan 16 jaar
Onze websites en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@oceanentertainment.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ocean Entertainment verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te reageren op je vragen, verzoeken en opmerkingen;
Om jou de mogelijkheid te bieden materialen of diensten aan te vragen of te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
Je te kunnen bellen of e-mailen of schrijven indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Het afhandelen van jouw betaling (facturering, accountbeheer en andere administratieve zaken);
Om je sollicitatie te verwerken;
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
Om goederen en diensten bij je af te leveren;
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures;
Ocean Entertainment analyseert jouw gedrag op de websites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
Ocean Entertainment verwerkt ook persoonsgegevens zoals vereist door toepasselijke wetgeving, juridische procedures of regelgeving, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
Om beveiligingsproblemen en -misbruik te onderzoeken en te helpen voorkomen.
Geen geautomatiseerde besluitvorming
Ocean Entertainment neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ocean Entertainment) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ocean Entertainment bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit kan het bewaren van je informatie omvatten gedurende de tijd die Ocean Entertainment nodig heeft om legitieme bedrijfsbelangen na te streven, audits uit te voeren, te voldoen aan (en naleving van) wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

We verkopen geen persoonsgegevens aan derden
Ocean Entertainment verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ocean Entertainment blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ocean Entertainment gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ocean Entertainment gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we mogelijk cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op onze websites worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Social Media/Externe platforms
Ocean Entertainment gebruikt jouw persoonsgegevens voor het doel zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor onze dienstverlening via social media maken wij echter gebruik van externe platforms, zoals bijvoorbeeld Twitter en WhatsApp. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij adviseren je dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ocean Entertainment neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@oceanentertainment.nl. Ocean Entertainment heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Bijvoorbeeld onder andere:

Fysieke toegangscontrole van onze bedrijfsgebouwen;
Toegang (uitsluitend) middels verificatie door geautoriseerde personen;
Interne audits;
Beveiligingssoftware, zoals virusscanner, firewall, back-ups en malware preventie en phishing preventie;
TLS verbindingen (voorheen SSL) (Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je bijvoorbeeld zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk);
DKIM, SPF en DMARC (Dit zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen);
DNSSEC (Dit is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (zoals oceanentertainment.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening.
Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
De beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ocean Entertainment en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@oceanentertainment.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen willen we je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in privacyverklaring
Ocean Entertainment kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Dit is onder andere mogelijk bij nieuwe of gewijzigde wetten, voorschriften en industriestandaarden, waardoor deze wijzigingen mogelijk worden, of we kunnen wijzigingen aanbrengen in ons bedrijf. We plaatsen de wijzigingen op deze website en raden je aan onze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven.

Contact bij vragen of opmerkingen
Neem ook gerust contact op met Ocean Entertainment als je vragen hebt over deze privacyverklaring of de werkwijze van Ocean Entertainment. Je kunt contact met ons opnemen per e-mail via privacy@oceanentertainment.nl of door een brief te sturen aan Ocean Entertainment:
Ocean Entertainment t.a.v. Privacy, Mercuriusstraat 45, 3133 EM Vlaardingen

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 03-05-2018.